Filter:
Description ERD OSB Size (ISO)
Weinmann DHL80 535.0 6.6 26 x 1.00- x 2.125 (559)
Weinmann DM 30 393.0 0.0 20 x 1.5- x 2.125 (406)
Weinmann DP18 581.0 0.0 700C, 29" (622)
Weinmann LP18
Guesstimate since manufacturer does not provide ERD.
606.0 0.0 700C, 29" (622)
Weinmann Mod 2719 545.0 0.0 26 x 1.00- x 2.125 (559)
Weinmann RM19 622.0 0.0 27" (630)
Weinmann TM19 397.0 0.0 20 x 1.5- x 2.125 (406)
Weinmann X-Plorer
ERD - 587 rim interior size + 2x2.5mm rim wall size +2x 2.5mm nipple head = 597
597.0 0.0 700C, 29" (622)
Weinmann XM280 Disc 29er 595.0 0.0 700C, 29" (622)
weinmann xp26 531.0 0.0 26 x 1.00- x 2.125 (559)
Weinmann XR18 610.0 0.0 700C, 29" (622)
weinmann zac 1900 559.0 0.0 700C, 29" (622)
weinmann zac 1900 554.0 0.0 26 x 1.00- x 2.125 (559)
weinmann zac 2121
-
395.0 0.0 700C, 29" (622)
Weinmann ZAC1800
Guesstimate since manufacturer did not provide.
600.0 0.0 700C, 29" (622)